Pravidla zájmových kroužků 2018/2019

Pravidla zájmových kroužků 2018-2019 (PDF, 122 kB)

 1. Zájmová činnost v pravidelných kroužcích začíná na začátku října 2018 a končí na konci května 2019.
 2. Zájmová činnost v kroužcích pro děti i dospělé neprobíhá v době všech prázdnin, svátků a dnů pracovního volna.
 3. Pokud se zájemce přihlásí do více kroužků, musí na každý řádně vyplnit přihlášku.
 4. První schůzku ve vybraném kroužku může zájemce navštívit zdarma. Tím se seznámí s vedoucím a náplní kroužku.
 5. Zápisné do zájmových kroužků musí být zaplaceno nejpozději do konce října 2018.
 6. Výše zápisného je tvořena dle finanční náročnosti kroužku.
 7. Členové zájmových kroužků, kteří mají odevzdanou přihlášku a zaplaceno zápisné, jsou pojištěni.
 8. Zápisné se platí na účet Komunitní školy Dobronín, z.s. č.ú.2701282193/2010 s. rodné číslo dítěte.
 9. Platby zápisného ani jejich poměrná část se nevrací. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody přihlášeného doložené potvrzením od lékaře nebo zákonného zástupce a na základě písemné žádosti. V případě zrušení kroužku ze strany Komunitní školy, Dobronín, z.s. se vrací poměrná část zápisného.
 10. Nekonání nebo změna termínu zájmového kroužku bude oznámeno vedoucím kroužku emailem, sms zprávou nebo písemně.
 11. Člen je přijat do zájmového kroužku po dohodě s vedoucím kroužku a po odevzdání řádně vyplněné závazné přihlášky podepsané alespoň jedním ze zákonných zástupců.
 12. V případě naplnění kapacity zájmového kroužku je možno zájemce odmítnout.
 13. Člen dochází do kroužku pravidelně v čase a na místo určené vedoucím zájmového kroužku
 14. Člen je na zájmový kroužek řádně vybaven a připraven (oblečení, pomůcky, úkoly apod.).
 15. Člen se během zájmového kroužku řídí výhradně pokyny vedoucího kroužku a dodržuje BOZP, na kterou byl poučen vedoucím kroužku. Dbá na to, aby nepoškodil zdraví své i ostatních účastníků zájmového kroužku.
 16. Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat vedoucího kroužku o zdravotních potížích a omezeních člena (alergie, akutní virózy, zranění apod.).
 17. Případnou absenci omlouvají výhradně zákonní zástupci člena (písemně, SMS, emailem), a to nejpozději v den konání kroužku.
 18. V případě neomluvené absence vyrozumí vedoucí kroužku zákonné zástupce člena.
 19. Za 3 neomluvené absence může být žák vedoucím kroužku z účasti v zájmovém kroužku vyloučen. O vyloučení žáka jsou zákonní zástupci vyrozuměni písemně.
 20. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během veškeré činnosti, jsou členové ihned povinni ohlásit přítomnému vedoucímu
 21. V případě úrazu zajistí vedoucí kroužku, akce zraněnému členovi ošetření, případně doprovod k lékaři, informuje rodiče a sepíše záznam o úrazu.
 22. Komunitní škola Dobronín, z.s. neodpovídá za člena v době mimo předem stanovený rozvrh zájmové činnosti a pokud se nejedná o akci jí pořádanou a předem oznámenou zákonným zástupcům žáka, např. jeho prostřednictvím. Zejména není odpovědna za žáka během jeho cesty do zařízení a ze zařízení, v době předem známého odvolání činnosti, přerušení nebo pozdějšího zahájení činnosti.

 

 1. Vedoucí kroužku, akce může v případě závažného porušení povinností a chování člena vyloučit bez vrácení zápisného. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky člena vůči ostatním účastníkům kroužku (akce), případně pracovníkům se vždy považují za závažné zaviněné porušení.
 2. Kroužky vedou zájemci z řad pedagogických pracovníků školy, rodičů a dalších zájemců.
 3. Komunitní škola negarantuje u lektorů z řad rodičů či dalších zájemců certifikáty opravňující k vedení kroužku.
 4. Tato pravidla platí pro všechny členy zapsané do zájmových kroužků Komunitní školy Dobronín, z.s.ve školním roce 2018/2019 a podepsáním přihlášky je členové berou na vědomí a souhlasí s nimi.

V Dobroníně dne 31. 8. 2018

Za Komunitní školu Dobronín, z.s.         předsedkyně Pavlína Cinková Nováková

Kynologický kroužek

Vedoucí kroužku: Veronika Šanderová

Věková skupina: 1.- 5. třída
Den konání: pondělí 15:00 – 16:30 hod.(max. 10 dětí)
V případě většího zájmu rozděleno do dvou skupin

V ceně: Lektorné, pojištění, materiál
Cena: 580 Kč/rok
Přihlášky, info: p. učitelka Horská

Popis kroužku:
Péče o psa:
výživa, zdraví, péče o srst, hygiena.

Výchova a výcvik psa:
Jak vychovávat pozitivní metodou. Chování psa od minulosti po současnost (hirearchie ve smečce). Poznávání psích plemen.

Psí využití:
canisterapie, psí sporty, triky,agiility atd. Návštěva chovatelské stanice, procházky, tréninky výcviku psa. Dále pak hry při kterých děti odbourávají bariéry mezi sebou, rozvoj hrubé a jemné motoriky u dítěte, rozvoj dětské fantazie, podporu větší samostatnosti a nezávislosti, ovlivnění životního stylu u dětí – zajímavá volnočasová aktivita, uvědomění si svého já, navazování nových přátelství, navození psychické rovnováhy dítěte a mnoho
dalšího.

Na hodinách budou přítomni psí lektorky:
krátkosrstá koliw Meggie, stafordširský bulteriér Agáta, občas kroužek navštíví čivava Monty nebo australský ovčák Bambule.

Včelařský kroužek

Vedoucí kroužku: Petr Bouček
Věková skupina: 2.- 5. třída
Den konání: středa 16:00 – 18:00 hod.(max. 6 dětí)
frenkvece kroužku 1x za 14 dní

V ceně: Lektorné, pojištění, materiál
Cena: 290 Kč/pololetí
Přihlášky, info: p. učitelka Horská

Popis kroužku:
Obecné seznamování s přírodou, včelou. Význam včel pro přírodu a pro člověka, pohled na včelstvo jako na superorganismus oproti pohledu na včelu jako hmyzího jedince. Anatomie včel, život v úlu.
Zajímavosti ze života včel jako samostatné témata jednotlivých schůzek.
Praktické ukázky na včelnici, příprava a výroba rámků a úlů v truhlárně,
seznámení s chovem včel a s péčí o ně.
Vytáčení a zpracování medu, výroba svíček, příprava pro jarní rozvoj včelstev.

Kytarový kroužek

Na kytarovém kroužku se žáci naučí základní akordy a druhy rytmů doprovodné kytary. Většinou už v druhém roce i vybrnkávají doprovod písně. Hrajeme písně lidové, folkové, rockové i populární. V současné době má kroužek 4 vedoucí, z nichž každý upřednostňuje trochu jiný hudební žánr.

Kytarový kroužek

Mladí kytaristé se později sami podílí na výběru písniček. Pro začátečníky doporučujeme, aby si kytaru půjčili, pokud mají možnost, nebo nekupovali kytaru velké hodnoty. Hlavně je potřeba, aby byla kytara velikostně přiměřená vzrůstu dítěte s nejměkčími strunami. Pokud děti na struny špatně dosáhnou, nebo je nemůžou zmáčknout, odrazuje je to od hraní. Vhodné je mít též ladičku a jednoduchý kapodastr. Bereme děti od 3. třídy, protože máme zkušenost, že dříve jim trvá dlouho, než se naučí hrát první písničku a většinou je to od hraní na kytaru odradí.

 

Vedoucí kroužku – Hana Hrůzová, Eva Pospíchalová

Eva Pospíchalová – jsem učitelka 1.stupně na Základní škole v Dobroníně. Ve své 5. třídě jsem chodila na kytarový kroužek do DDM Polná a poté jsem se již učila sama. Díky kytaře jsem se také naučila zpívat.  A protože mě kytara hodně bavila a hudba mě vždy lákala, nebyl pro mě problém hrát 2 hodiny denně. Na střední škole jsem absolvovala jeden rok soukromé výuky na klasickou kytaru, což mi otevřelo nové obzory. Nejvíce mě však oslovuje folk.

Volejbal – pro staří žáky, přípravka

Kroužek je určen pro žáky, kteří mají zájem o rozšíření svých dovedností ve volejbale.

Soustředění s volejbalem

Volejbal pro starší žáky

Kroužek je určen pro starší žákyně a žáky, kteří mají zájem o rozšíření svých dovedností ve volejbale. Je myšlen jako návaznost na kroužek pro mladší žáky, který je zaměřen na čtyřkový volejbal. Ve volejbalu pro starší žáky se žáci zdokonalují v herních činnostech a seznamují se s hrou v šesti. V jarních měsících se také naučí pravidla plážového volejbalu a vyzkouší si ho. Po roční práci v kroužku jsou žáci schopni pomoci s rozhodováním při turnaji mladších žáků ve čtyřkovém volejbalu, který se uskuteční na kurtech TJ Jiskry Dobronín a reprezentovat školu na přeboru základních škol v Jihlavě. Celý rok je pak završen víkendovým volejbalovým soustředěním konaným v Kalištích u Humpolce.

Vedoucí kroužku: Ilona Sochorová Kot.,Ladislava Fialová

Volejbal přípravka

Volejbal přípravka je pro holky i pro kluky od 1. do 5. třídy. Kroužek je zaměřen na pohybovou a míčovou průpravu.
Učíme se rychlosti, předvídavosti, pohyblivosti, přesnosti a kolektivní hře. Samozřejmostí je nácvik volejbalových dovedností.
Pomocníkem jsem já, Iveta Krpálková, která má ráda sport a hlavně míčové hry. Dříve jsem hrála házenou a pak přešla k volejbalu.

Vedoucí kroužku: Iveta Krpálková

Šachový kroužek

Naše škola se zapojila do Projektu Šachy do škol, jehož cílem je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních školách. V rámci tohoto projektu bude již třetím rokem na II. stupni výuka zahrnuta do povinně volitelného předmětu Šachy, na I. stupni nabízíme žákům možnost přihlásit se do šachového kroužku.

Podle řady psychologických studií provedených po celém světě je prokázáno, že šachy mohou:

 • zvednout inteligenční kvocient (IQ);
 • posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná a abstraktní/teoretická/hypotetická rozhodnutí;
 • zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost číst;
 • pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení;
 • poskytovat praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci zlepšit školní známky;
 • učit, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší“ volbu z velkého množství možností;
 • být výzvou pro nadané děti, přičemž účinně pomáhají odhalit ty nadané žáky, kteří svým skutečným schopnostem zůstávají hodně dlužni (underachievers);
 • demonstrovat důležitost flexibilního plánování, koncentrace a důsledků našich rozhodnutí;
 • obohatit chlapce a dívky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti a socioekonomické zázemí/původ/prostředí;
 • naučit děti nejprve myslet a až potom konat.

Vedoucí kroužku: Jaroslav Petřivý