Co je komunitní škola

Komunitní škola Dobronín, z.s. je spolek, který vznikl na přelomu roku 2010. Sdružuje především rodiče žáků Základní a Mateřské školy Dobronín, ale i ostatní, které by mohl spojovat stejný úmysl, rozvoj komunitního hnutí v Dobroníně.

Komunitní škola je nový, zatím málo známý fenomén postupně se rozvíjející v obcích po celé Evropě, tedy i u nás. V době, kdy lidé ztrácejí sounáležitost s místem kde žijí, se chce pokusit, společně s místní školou, toto napravit. V naší obci situace není špatná. Funguje zde mnoho organizací a spolků, pracuje  zde škola a družina, z jejichž činnosti je cítit sounáležitost s Dobronínem. Spolek Komunitní škola Dobronín, z.s. by mělo přispět a doplnit to, co ostatní nenabízejí.

Zájem se bude ubírat dvěma směry. Jeden je zaměřen na potřeby v mateřské a základní škole a druhý je zaměřen na širokou veřejnost bez rozdílu věku.

Ve školách podporujeme zavedené programy jako jsou např.  příběhy bezpráví , rodičovské kavárny , akce školní družiny, lyžařský výcvik, zápis do 1 ročníků , projektové dny, sportovní dny, dopravu na soutěže ZŠ, odměny pro žáky 9. ročníků a podporujeme další drobné, avšak neméně důležité aktivity.

Co se týká široké veřejnosti. Jsme připraveni reagovat na Vaše potřeby a přání. Můžeme zajistit vzdělávání (například počítačové nebo jazykové), chtěli bychom se spolupodílet na sportovním, kulturním a zájmovém vyžití.  Rádi bychom podpořili Vaše tvůrčí, řemeslné nebo umělecké vlohy. Jistě je i mnoho dalších činností, které nás nenapadají v tuto chvíli, ale napadají Vás. Proto budeme rádi, když nám o nich dáte vědět, protože právě jenom s Vámi to bude fungovat lépe.

Tak, a teď, kde na to budeme brát? Příjmy z vlastní činnosti, dary a členské příspěvky (bývalé poplatky SRPŠ) z kterých jsou financovány zavedené programy a akce školy.

Peníze nejsou však to hlavní a jediné, co nám má v naší činnosti pomoci. To hlavní je váš zájem a chuť. Proto se těšíme na Vaše náměty, účast i pomoc.

Zápis ze schůze ze dne 7. 3. 2017

Účast přítomných na jednání: Petra Schneiderová,  Lenka Neufingerová, Pavlína Cinková Nováková, Olga Čaloudová, , Petra Midrlová, Jan Chvátal, Iveta Krpálková, Alena Horská, Pavel Sochor, Libuše Šutová

Hosté: Ondřej Novotný

 

Omluveni: Lenka Nováková, Jaroslav Tomášek, Bronislava Langová, Kateřina Kotrbová, Vladimíra Mittaschová, Dagmar Mikulášková

 

Neomluveni: Běla Dvořáková, Jaroslava Hodačová,

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Školní hřiště
 3. Keramika pro dospělé
 4. Změna bankovního účtu
 5. Dotace od Kraje Vysočina
 6. Různé
 7. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujala pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2

Předložen návrh na poskytnutí finanční podpory na výstavbu víceúčelového školního hřiště ve výši 400 000 Kč.

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 3

Keramika pro dospělé se uskuteční ve dvou lekcích. Vedoucí kurzu pí. Hana Dittrichová. V prostorách školy.

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 4

Do konce školního roku 2016/2017 bychom přešli s bankovním účtem k Fio bance (v případě výhodnějších bankovních poplatků). Změnu zajistí pí. Pavlína Cinková Nováková.

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 5

Předložena možnost podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny na Jednorázové akce 2017. V našem případě bychom  podali žádost o dotaci na Pohádkový les 2017 v celkové částce 30 000 Kč.  Žádost zpracují a zajistí odeslání na krajský úřad v termínu do  24. 3. 2017 pí. Pavlína Cinková Nováková, Petra Schneiderová a Lenka Neufingerová.

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 6

 1. Ondřej Novotný sdělil průběžné plnění úkolů k organizaci školního plesu. Schůzka před plesem byla domluvena na 22. 3. 2017 v 16:30 v prostorách školy.

 

K bodu č. 7

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Olga Čaloudová …………………………………………
Jan Chvátal …………………………………………

Zápis ze schůze ze dne 7. 2. 2017

Účast přítomných na jednání: Jaroslav Tomášek, Petra Schneiderová, Lenka Nováková, Lenka Neufingerová, Pavlína Cinková Nováková, Olga Čaloudová, Běla Dvořáková, Petra Midrlová, Jan Chvátal, Iveta Krpálková

 

Omluveni: Alena Horská, Pavel Sochor, Bronislava Langová, Kateřina Bratršovská, Vladimíra Mittaschová, Dagmar Mikulášková

 

Neomluveni: Jaroslava Hodačová, Libuše Šutová

Hosté: Ondřej Novotný

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Pravidla zájmových kroužků 2016/2017
 3. Schválení nových akcí
 4. Akce, které proběhly, vyúčtování akcí a informace o rozpočtu
 5. Různé
 6. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujmula pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2

Předložení Pravidel zájmových kroužků 2016/2017

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 3

Rada spolku schvaluje nové akce na rok 2017 (viz příloha č. 1):

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 4

 • Pí. Cinková Nováková informovala radu o čerpání rozpočtu spolku za rok 2016 a vyúčtování akcí, které se již uskutečnili a Komunitní škola Dobronín, z.s je pořádala. Rada spolku bere na vědomí.
 • Pí. Cinková Nováková předložila návrh rozpočtu na rok 2017 ke schválení

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 5

 • Pí Cinková Nováková seznámila Radu sdružení s opakovanou stížností od vedoucí kroužku keramiky o špatném úklidu učebny, kde probíhá keramický kroužek.
 • Organizace Školního ples – rozdělení práce mezi členy našeho spolku a ZŠ a MŠ Dobronín (viz příloha č. 2). Výtěžek z této akce půjde na vybavení tělocvičny Základní a mateřské školy Dobronín.
 • Seznámení s žádostí od učitelky Ilony Sochorové Kotačkové, kterou spolek projedná na příštím jednání

K bodu č. 6

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Petra Schneiderová …………………………………………
Lenka Neufingerová …………………………………………

Stanovy Komunitní školy Dobronín, z. s.

Čl. 1.Název a sídlo
Název: Komunitní škola Dobronín, z. s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Polenská 162/4
588 12 Dobronín

Čl. 2 Statut spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3 Cíl činnosti spolku
1. Cílem činnosti spolku je rozvoj komunitního školství v obci jako základního článku
celoživotního vzdělávání. Spolek bude podporovat aktivity Základní školy a mateřské školy
Dobronín, příspěvkové organizace, směřující ke zlepšení kvality výuky, zvýšení úrovně
znalostí, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí ve škole a v obci, včetně dalších forem
předškolního, mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků a občanů.

2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o zapojení dětí, mládeže a občanů do dění ve škole i v
obci. Spolek bude podporovat zájem dětí, mládeže a občanů o jazykovou výuku, počítačové
dovednosti, zdravý životní styl, řemeslné a výtvarné techniky. Spolek bude dále usilovat o
rozvoj partnerství obec-škola-veřejnost, o zvýšení úrovně zaměstnanosti občanů,
uspokojování vzdělávacích, kulturních nebo rekreačních potřeb

3. Spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a
případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a
prezentaci Základní školy a mateřské školy Dobronín

4. Ke splnění cílů spolek vyhledává možnosti finanční a materiální podpory a případné
dobrovolné pomoci svých členů. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a
stížnostmi rodičů, podílí se na jejich vyřizování, předkládá podněty a doporučení k chodu
školy a zlepšování školního prostředí.

Čl. 4 Členství
1. Individuálním členem spolku může být každý rodič, nebo zákonný zástupce žáka, který
navštěvuje Základní a mateřskou školu Dobronín a souhlasí se stanovami spolku.

2. Členem spolku může být i právnická nebo fyzická osoba, která momentálně není rodičem
žáka Základní a mateřské školy Dobronín na základě písemné přihlášky podané výboru
spolku a souhlasí se stanovami spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

3. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok.

4. Členství zaniká ukončením školní docházky žáka na škole pro jeho rodiče nebo zákonného
zástupce, pokud nepožádá o zachování členství, nezaplacením členského příspěvku nebo
vystoupením člena spolku formou písemného oznámení Radě spolku

5. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit orgány spolku a být do nich
volen, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých
návrhů. Člen spolku je povinen dodržovat ustanovení Stanov spolku, včas platit členský
příspěvek, aktivně se podílet na plnění cílů spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech
spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

Čl. 5 Orgány spolku
1. Orgánem spolku je Rada spolku. Rada spolku je orgán volený třídními zástupci. Každá třída
na právo mít nejméně jednoho třídního zástupce. Rada řídí činnost a zastupuje Komunitní
školu vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím. Členové Rady
jednají všichni společně. Jednání Rady se může zúčastnit každý člen sdružení, který o to
projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy a obce zve Rada na jednání
ředitele školy, popř. další zástupce školy a starostu obce.

2. Rada spolku se skládá z třídních zástupců, kteří tvoří minimálně 2/3 členů Rady spolku

3. K operativnímu řízení volí rada užší Výbor, v jehož čele je volený předseda spolku a její další
dva členové a tři členové revizní komise (dále jen výbor). Výbor je odpovědný Radě. Svolává
zasedání Rady a pracuje v mezidobí jejich schůzek.

3. Volba třídních zástupců a následně Rady a Výboru spolku probíhá 1x ročně, vždy na začátku
školního roku.

4. Jednání Rady spolku se může účastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem. Z jednání
Rady spolku bude pořizován písemný zápis. Rada spolku se schází nejméně 2x za školní rok,
popř. podle potřeby

5. Rada spolku schvaluje Stanovy a jejich změny.

6. Rada spolku schvaluje rozpočet a hospodaření spolku

7. Pomocnými orgány spolku jsou třídní schůzky rodičů, které podávají výboru spolku
prostřednictví svého člena rady spolku (zástupce třídy) návrhy a podněty pro činnost spolku

8. Důležitá rozhodnutí schvaluje Rada spolku hlasováním, které je platné, odhlasuje-li je
nadpoloviční většina členů Rady spolku.

Čl.6 Hospodaření Komunitní školy
1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění spolku. Výdaje jsou
určeny zejména pro materiální a finanční pomoc ZMŠ Dobronín a akce Komunitní školy
Dobronín, z.s.

2. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu,
schváleného na každé hospodářské období výborem spolku

3. Kontrolu hospodaření provádí hospodář společně s revizní komisí a podávají zprávu o
hospodaření radě spolku.

Čl.7 Závěrečné ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku

2. Stanovy byly schváleny Radou Komunitní školy dne 20.10.2015 a plně nahrazují stanovy
Komunitní školy Dobronín, o.s.ze dne 14. 11. 2013.

3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Krajského soudu v Brně

4. Pokud dojde k zániku spolku, připadne veškerý majetek a finanční prostředky ZŠ a MŠ
Dobronín s podmínkou využití prostředků v souladu a cíli spolku

Schváleno Radou spolku V Dobroníně dne 20.10.2015
Pavlína Cinková Nováková

Zápis ze schůze ze dne 27. 4. 2016

Účast přítomných na jednání:

 1. Šutová , P. Schneiderová, L. Nováková, L. Neufingerová, A. Horská, J. Horský, O. Čaloudová, B. Langová, K. Bratršovská, P. Cinková Nováková, P. Midrlová, J. Chvátal, D. Mikulášková, I. Krpálková

 

Omluveni:, L. Bártlová , P. Sochor, V. Mittaschová

 

Neomluveni:, B. Dvořáková, J. Hodačová, , Z. Paveza, L. Navrátilová

 

Program jednání:

 1. Žádost o dotaci z Kraje Vysočina
 2. Kroužky
 3. Akce
 4. Různé
 5. Závěr

K bodu č. 1

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje odeslat žádost o dotaci z Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. pověřuje předsedkyni Pavlínu Cinkovou Novákovou, nar. 1. 1. 1978, bydlištěm Luční 394/9, 588 12 Dobronín, vyřízením a podepsáním všech potřebných dokumentů k bodu A) tohoto zápisu

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje název projektu „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje čerpání částky až do výše 10 000 Kč z rezerv Komunitní školy Dobronín, z.s. na dofinancování akce „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Předsedkyně Pavlína Cinková Nováková předložila ke schválení rozpočet k projektu „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“ v celkové výši 44 200 Kč.

Schválení – pro 14, proti 0

K bodu č. 2

Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. projednala zakoupení nových lékárniček do kroužků pro děti. Předsedkyně informovala o změně vedoucí Výtvarného kroužku pro děti od října 2016. Dále projednala s vedoucími všech kroužků pro děti účast na akci Předprázdninové zastavení. Každý kroužek by prezentoval svou volnočasovou aktivitu. Vedoucí s účastí souhlasí.

 

 

 

 


K bodu č. 3

Rada Komunitní škola Dobronín, z.s. schválila akci „Předprázdninové zastavení“ – kytarový koncert s prezentací kroužků.

Schválení – pro 14, proti 0

K bodu č. 4

 

Zástupce MŠ Dobronín Petr Midrlová informovala o nutnosti obnovení ochranných sítí na pískoviště u MŠ Dobronín. Rada navrhuje zjistit potřebné rozměry pískoviště a zajistit cenové nabídky na sítě.

K bodu č. 5

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Alena Horská …………………………………………
Olga Čaloudová …………………………………………

Zápis ze schůze ze dne 3. 2. 2016

Účast přítomných na jednání: Cinková Nováková, J. Chvátal, K. Bratršovská, P. Midrlová, I. Krpálková, A. Horská, P. Schneiderová, V. Mittaschová,
L. Neufingerová, O. Čaloudová, D. Mikulášková, B. Dvořáková, B. Langová

Omluveni: L. Navrátilová, L. Šutová, P. Sochor, L. Nováková

Neomluveni: L. Bártlová, J. Hodačová, Z. Paveza, J. Horský

Hosté: I. Mikulášek, J. Petřivý

 

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Organizace Školního plesu
 3. Návrh plánu akcí na rok 2016
 4. Návrh rozpočtu na rok 2016
 5. Výroční zprava za rok 2015
 6. Různé
 7. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujala pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2
Pan Petřivý nás seznámil s organizačními záležitostmi letošního Školního plesu, na kterých se dohodli ve škole.

Termín: 4.3.2016 od 20:00

Hudba: Apriori (stejná jako v minulých letech)

Vstupné: 150 Kč

Plakáty: p. učitelka Beránková + žáci

Občerstvení:  p. L. Dvořákovou

Tombola: p. učitel Novotný (možno předat třídním učitelům, nebo zástupci ředitele), druhy tomboly dle počtu cen

Pozvánky pro rodiče se žádostí o případný příspěvek do tomboly: zajistil Petřivý + třídní učitelé

Prodej lístků: od 1.2.2016 u pana Petřivého, vyzvednutí zamluvených lístků do 26.2.2016 (případně po domluvě)

 

Vznesli jsme připomínku k celé organizaci, která od začátku probíhala jen mezi učitelským sborem a další členové Komunitní školy Dobronín z.s. nebyli pozváni. Dále jsme připomínkovali výběr hudby, cenu vstupného a zajištění občerstvení.

Po vzájemné diskuzi jsme škole navrhli:

 • Pokusíme se domluvit jinou hudbu z důvodu negativních ohlasů z minulých plesů – zajistí J. Chvátal
 • Domluvena spolupráce na přípravě tomboly – zájemci se ozvou p. Petřivému či p. Novotnému
 • Návrh na snížení vstupného – domluveno, že cena zůstane, ale vstupenky budou slosovatelné
 • Služby v šatně např. po 1-2 hodinách, aby si všichni ples užili a zároveň pomohli
 • Zahájit přípravu plesu na rok 2017 již v říjnu 2016 – domluvit termín a hudbu (základ plesu)

 

 

K bodu č. 3

Předložen návrh plánu akcí na rok 2016, který byl schválen
(Plán akcí schválen: pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 4

 

Předložen návrh rozpočtu na rok 2016, který byl schválen.
(Plán akcí schválen: pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0)

K bodu č. 5

Předložena výroční zpráva za rok 2016
K bodu č. 6

 • Návrh o zvážení změny v pitném režimu – fontánky, automaty. Navrhujeme ponechat várnice s čajem.
 • Lékárničky do kroužků – navrhujeme nakoupení nových lékárniček do každého kroužku
 • Podepsána darovací smlouva na zakoupení křesílek do MŠ Dobronín – již nakoupena
 • Podepsaná darovací smlouva se  ZŠ a MŠ Dobronín na dovybavení školního hřiště herními a sportovními prvky – zastupitelstvo obce na svém jednání darovací smlouvu neschválili. Projednání proběhne na dalším jednání zastupitelstva obce, které proběhne 8. 2. 2016 a na toto jednání byla pozvána i p. Cinková Nováková
 • Informace o zůstatku z darovaných peněz na dovybavení kuchyňky – zbývá 1984 Kč. Navrhujeme schválit zakoupit kuchyňskou váhu, odměrky a jiné potřebné věci do kuchyňky, dle zvážení učitelů.

K bodu č. 7

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Petra Schneiderová …………………………………………
Jan Chvátal …………………………………………

Zápis ze schůze ze dne 25. 9. 2013

Účast přítomných na jednání:
P. Sochor, Mgr. D. Mikulášková, P. Cinková Nováková, J. Horský, Hrdlička, K. Bratršovská, Pánková, Paveza, Neufingerová, Mgr. Z. Svobodová, Hodačová,
Omluveni:
Neomluveni: Jaroš
Hosté : Ivan Sehnal – starosta obce Dobronín, Mgr. Ivo Mikulášek – ředitel ZŠ a MŠ Dobronín, Mgr. Jaroslav Petřivý – zástupce ředitele ZŠ a MŠ Dobronín

Program jednání:
1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Volba volební komise – průběh voleb
3. Změna stanov a sídla sdružení
4. Hospodaření sdružení
5. Návrhy na financování
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

K bodu č. 1
Schůzky se ujmula pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2
Do volební komise byli navrženi: Ing. Ivo Mikulášek Mgr. Jaroslav Petřivý Ivan Sehnal
• voleb se zúčastnilo 11 členů z 12 členů Komunitní školy Dobronín, o.s.
• výsledky voleb:
Kateřina Bratršovská 2 hlasy
Lenka Neufingerová 3 hlasy
Jana Pánková 1 hlas
Pavel Sochor 2 hlasy
Jaroslav Horský 8 hlasů
Hana Krhutková 0 hlasů
Jarmila Hodačová 0 hlasů
Jan Jaroš 0 hlasů
Zbyněk Paveza 7 hlasů
Pavlína Cinková Nováková 10 hlasů

novými členy Výboru sdružení se stávají
Pavlína Cinková Nováková
Jaroslav Horský
Zbyněk Paveza

• nový Výbor sdružení zvolil předsedu sdružení p. Pavlína Cinková Nováková
• nový Výbor sdružení, ukončuje k dnešnímu dni činnost dosavadního Výboru sdružení, jehož členy byli p. Jiří Hrdlička, p. Jaroslav Horský, p. Pavel Sochor
• Valná hromada schvaluje přemístění sídla Komunitní školy Dobronín, o.s, na adresu: Polenská 162/4, Dobronín 588 12, ( pro 11, proti 0)
• nový Výbor sdružení pověřuje správou účtu a pokladny p. Pavlínu Cinkovou Novákovou, druhou disponibilní osobou na účtu zůstává p. Jaroslav Horský

K bodu č. 3
• p. Hrdlička vznesl dotaz, zda se budou oslovovat všichni rodiče a zdůraznil, že je zapotřebí dát formu (právní) Komunitní škole.
• Je zapotřebí změnit systém přijímaní členů do sdružení. Členem se stane rodič dítěte tím, že zaplatí členský poplatek. Každá třída má svého zvoleného zástupce, který třídu zastupuje. Zvolení každého člena musí schválit výbor KŠ.
• p. Cinková do příštího schůze KŠ zašle e-mailem všem členům rady návrh na změnu stanov, aby se mohli schválit na příštím jednání.

K bodu č. 4
• Pí. Cinková Nováková informovala, že ke dni 3.9.2013 převzala účetnictví. P. Mikulášek ujistil, že účetnictví za roky 2010, 2011 a 2012 je dohledatelné
• Pohyby na účtu: příjmy: členské příspěvky, platba za kroužky, příjem za sběr surovin, Vánoční jarmark..
• Členské příspěvky budou vybírat jednotliví vyučující ve třídách.
• Musí se projednat výběr členských příspěvků s třídními učiteli jednotlivých tříd a za kroužky s p. Ivetou Součkovou, od které bude p. Cinková požadovat stvrzenku za kroužky + soupis žáků v každém kroužku.
pí. Cinková do příštího schůze KŠ sestaví průběžné čerpání rozpočtu za rok 2013 a sestaví návrh rozpočtu na rok 2014 ke schválení radě.

K bodu č. 5
• Návrh na příspěvek MŠ v celkové výši 5000 Kč. Rozpočet na lehátka do MŠ je cca 75 000 Kč, realizace 1 třídy
Lehátka pro MŠ: pro: 9 proti: 2 zdržel se: 0
Návrh na koupi lehátek byl schválen
• Kuchyň do cvičného bytu v ZŠ. P. Cinková nabízela pomoc při realizaci kuchyňky. Dle názoru p. Mikuláška by šly zrealizovat drobné práce svépomocí. Návrh na realizaci kuchyňky cena za materiál včetně montáže činí 29800 Kč
Kuchyňka: pro: 9 proti: zdržel se: 2
Návrh na realizaci kuchyňky byl schválen
• Pro příště informovat KŠ o nějakém plánu dopředu, aby KŠ měla čas plán projednat.

K bodu č. 6
• Smlouva o volnočasových aktivitách – dle p. Mikuláška se domluvit s ekonomkou školy, aby byl rozepsán doklad (faktura).
• Do školního občastníku p. Mikulášek podá výzvu, zda by se našli rodiče (firmy), kteří by byli ochotni škole pomoci.
• Proč do KŠ nepřispívá i MŠ? Dle p. Mikuláška to lze nabídnout.
• Pí. Cinková informovala o tom, že pí. učitelka Jahodová žádala o materiály na kroužek výtvarné výchovy a na nákup materiálů na Vánoční jarmark.

K bodu č. 7
• p. Petřivý, pí. Mikulášková poděkovali za práci P. Sobochovi, J. Horskému, Hrdličkovi, kterou odváděli v KŠ.
• P. Cinková se zeptala p. Sehnala na názor na KŠ. Dle p. Sehnala má KŠ smysl z hlediska práce s dětmi. Měla by být lepší prezentace KŠ mezi lidmi v obci (využít Dobronínský zpravodaj, obecní rozhlas). Na obecních stránkách by měl být odkaz na KŠ.
• Taktéž se zeptala p. Petřivého, jaký má názor na KŠ. Jak by měla fungovat spolupráce KŠ a ZMŠ. Dle J. Petřivého KŠ se netýká jen základní školy, má mnohem širší působnost. Co se týká spolupráce KŠ a MŠ, měla by být minimálně taková jako doposud.
• p. Cinková se zeptat p. Mikuláška, za jakým účelem byla KŠ založena. Dle p. Mikuláška v minulosti byla potřeba vzniku nového uskupení, které by lépe dosáhlo na peníze z EU. Co se týká spolupráce KŠ a MŠ, bylo by zapotřebí udělat 2(3) akce, které by se povedly.

K bodu č. 8
Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková
Zapsala: Mgr. Zuzana Svobodová

Ověřovatelé zápisu:
Lenka Neufingerová
Jarmila Hodačová