Zápis ze schůze ze dne 25. 9. 2013

Účast přítomných na jednání:
P. Sochor, Mgr. D. Mikulášková, P. Cinková Nováková, J. Horský, Hrdlička, K. Bratršovská, Pánková, Paveza, Neufingerová, Mgr. Z. Svobodová, Hodačová,
Omluveni:
Neomluveni: Jaroš
Hosté : Ivan Sehnal – starosta obce Dobronín, Mgr. Ivo Mikulášek – ředitel ZŠ a MŠ Dobronín, Mgr. Jaroslav Petřivý – zástupce ředitele ZŠ a MŠ Dobronín

Program jednání:
1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Volba volební komise – průběh voleb
3. Změna stanov a sídla sdružení
4. Hospodaření sdružení
5. Návrhy na financování
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

K bodu č. 1
Schůzky se ujmula pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2
Do volební komise byli navrženi: Ing. Ivo Mikulášek Mgr. Jaroslav Petřivý Ivan Sehnal
• voleb se zúčastnilo 11 členů z 12 členů Komunitní školy Dobronín, o.s.
• výsledky voleb:
Kateřina Bratršovská 2 hlasy
Lenka Neufingerová 3 hlasy
Jana Pánková 1 hlas
Pavel Sochor 2 hlasy
Jaroslav Horský 8 hlasů
Hana Krhutková 0 hlasů
Jarmila Hodačová 0 hlasů
Jan Jaroš 0 hlasů
Zbyněk Paveza 7 hlasů
Pavlína Cinková Nováková 10 hlasů

novými členy Výboru sdružení se stávají
Pavlína Cinková Nováková
Jaroslav Horský
Zbyněk Paveza

• nový Výbor sdružení zvolil předsedu sdružení p. Pavlína Cinková Nováková
• nový Výbor sdružení, ukončuje k dnešnímu dni činnost dosavadního Výboru sdružení, jehož členy byli p. Jiří Hrdlička, p. Jaroslav Horský, p. Pavel Sochor
• Valná hromada schvaluje přemístění sídla Komunitní školy Dobronín, o.s, na adresu: Polenská 162/4, Dobronín 588 12, ( pro 11, proti 0)
• nový Výbor sdružení pověřuje správou účtu a pokladny p. Pavlínu Cinkovou Novákovou, druhou disponibilní osobou na účtu zůstává p. Jaroslav Horský

K bodu č. 3
• p. Hrdlička vznesl dotaz, zda se budou oslovovat všichni rodiče a zdůraznil, že je zapotřebí dát formu (právní) Komunitní škole.
• Je zapotřebí změnit systém přijímaní členů do sdružení. Členem se stane rodič dítěte tím, že zaplatí členský poplatek. Každá třída má svého zvoleného zástupce, který třídu zastupuje. Zvolení každého člena musí schválit výbor KŠ.
• p. Cinková do příštího schůze KŠ zašle e-mailem všem členům rady návrh na změnu stanov, aby se mohli schválit na příštím jednání.

K bodu č. 4
• Pí. Cinková Nováková informovala, že ke dni 3.9.2013 převzala účetnictví. P. Mikulášek ujistil, že účetnictví za roky 2010, 2011 a 2012 je dohledatelné
• Pohyby na účtu: příjmy: členské příspěvky, platba za kroužky, příjem za sběr surovin, Vánoční jarmark..
• Členské příspěvky budou vybírat jednotliví vyučující ve třídách.
• Musí se projednat výběr členských příspěvků s třídními učiteli jednotlivých tříd a za kroužky s p. Ivetou Součkovou, od které bude p. Cinková požadovat stvrzenku za kroužky + soupis žáků v každém kroužku.
pí. Cinková do příštího schůze KŠ sestaví průběžné čerpání rozpočtu za rok 2013 a sestaví návrh rozpočtu na rok 2014 ke schválení radě.

K bodu č. 5
• Návrh na příspěvek MŠ v celkové výši 5000 Kč. Rozpočet na lehátka do MŠ je cca 75 000 Kč, realizace 1 třídy
Lehátka pro MŠ: pro: 9 proti: 2 zdržel se: 0
Návrh na koupi lehátek byl schválen
• Kuchyň do cvičného bytu v ZŠ. P. Cinková nabízela pomoc při realizaci kuchyňky. Dle názoru p. Mikuláška by šly zrealizovat drobné práce svépomocí. Návrh na realizaci kuchyňky cena za materiál včetně montáže činí 29800 Kč
Kuchyňka: pro: 9 proti: zdržel se: 2
Návrh na realizaci kuchyňky byl schválen
• Pro příště informovat KŠ o nějakém plánu dopředu, aby KŠ měla čas plán projednat.

K bodu č. 6
• Smlouva o volnočasových aktivitách – dle p. Mikuláška se domluvit s ekonomkou školy, aby byl rozepsán doklad (faktura).
• Do školního občastníku p. Mikulášek podá výzvu, zda by se našli rodiče (firmy), kteří by byli ochotni škole pomoci.
• Proč do KŠ nepřispívá i MŠ? Dle p. Mikuláška to lze nabídnout.
• Pí. Cinková informovala o tom, že pí. učitelka Jahodová žádala o materiály na kroužek výtvarné výchovy a na nákup materiálů na Vánoční jarmark.

K bodu č. 7
• p. Petřivý, pí. Mikulášková poděkovali za práci P. Sobochovi, J. Horskému, Hrdličkovi, kterou odváděli v KŠ.
• P. Cinková se zeptala p. Sehnala na názor na KŠ. Dle p. Sehnala má KŠ smysl z hlediska práce s dětmi. Měla by být lepší prezentace KŠ mezi lidmi v obci (využít Dobronínský zpravodaj, obecní rozhlas). Na obecních stránkách by měl být odkaz na KŠ.
• Taktéž se zeptala p. Petřivého, jaký má názor na KŠ. Jak by měla fungovat spolupráce KŠ a ZMŠ. Dle J. Petřivého KŠ se netýká jen základní školy, má mnohem širší působnost. Co se týká spolupráce KŠ a MŠ, měla by být minimálně taková jako doposud.
• p. Cinková se zeptat p. Mikuláška, za jakým účelem byla KŠ založena. Dle p. Mikuláška v minulosti byla potřeba vzniku nového uskupení, které by lépe dosáhlo na peníze z EU. Co se týká spolupráce KŠ a MŠ, bylo by zapotřebí udělat 2(3) akce, které by se povedly.

K bodu č. 8
Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková
Zapsala: Mgr. Zuzana Svobodová

Ověřovatelé zápisu:
Lenka Neufingerová
Jarmila Hodačová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *