Zápis ze schůze ze dne 3. 2. 2016

Účast přítomných na jednání: Cinková Nováková, J. Chvátal, K. Bratršovská, P. Midrlová, I. Krpálková, A. Horská, P. Schneiderová, V. Mittaschová,
L. Neufingerová, O. Čaloudová, D. Mikulášková, B. Dvořáková, B. Langová

Omluveni: L. Navrátilová, L. Šutová, P. Sochor, L. Nováková

Neomluveni: L. Bártlová, J. Hodačová, Z. Paveza, J. Horský

Hosté: I. Mikulášek, J. Petřivý

 

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Organizace Školního plesu
 3. Návrh plánu akcí na rok 2016
 4. Návrh rozpočtu na rok 2016
 5. Výroční zprava za rok 2015
 6. Různé
 7. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujala pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2
Pan Petřivý nás seznámil s organizačními záležitostmi letošního Školního plesu, na kterých se dohodli ve škole.

Termín: 4.3.2016 od 20:00

Hudba: Apriori (stejná jako v minulých letech)

Vstupné: 150 Kč

Plakáty: p. učitelka Beránková + žáci

Občerstvení:  p. L. Dvořákovou

Tombola: p. učitel Novotný (možno předat třídním učitelům, nebo zástupci ředitele), druhy tomboly dle počtu cen

Pozvánky pro rodiče se žádostí o případný příspěvek do tomboly: zajistil Petřivý + třídní učitelé

Prodej lístků: od 1.2.2016 u pana Petřivého, vyzvednutí zamluvených lístků do 26.2.2016 (případně po domluvě)

 

Vznesli jsme připomínku k celé organizaci, která od začátku probíhala jen mezi učitelským sborem a další členové Komunitní školy Dobronín z.s. nebyli pozváni. Dále jsme připomínkovali výběr hudby, cenu vstupného a zajištění občerstvení.

Po vzájemné diskuzi jsme škole navrhli:

 • Pokusíme se domluvit jinou hudbu z důvodu negativních ohlasů z minulých plesů – zajistí J. Chvátal
 • Domluvena spolupráce na přípravě tomboly – zájemci se ozvou p. Petřivému či p. Novotnému
 • Návrh na snížení vstupného – domluveno, že cena zůstane, ale vstupenky budou slosovatelné
 • Služby v šatně např. po 1-2 hodinách, aby si všichni ples užili a zároveň pomohli
 • Zahájit přípravu plesu na rok 2017 již v říjnu 2016 – domluvit termín a hudbu (základ plesu)

 

 

K bodu č. 3

Předložen návrh plánu akcí na rok 2016, který byl schválen
(Plán akcí schválen: pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 4

 

Předložen návrh rozpočtu na rok 2016, který byl schválen.
(Plán akcí schválen: pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0)

K bodu č. 5

Předložena výroční zpráva za rok 2016
K bodu č. 6

 • Návrh o zvážení změny v pitném režimu – fontánky, automaty. Navrhujeme ponechat várnice s čajem.
 • Lékárničky do kroužků – navrhujeme nakoupení nových lékárniček do každého kroužku
 • Podepsána darovací smlouva na zakoupení křesílek do MŠ Dobronín – již nakoupena
 • Podepsaná darovací smlouva se  ZŠ a MŠ Dobronín na dovybavení školního hřiště herními a sportovními prvky – zastupitelstvo obce na svém jednání darovací smlouvu neschválili. Projednání proběhne na dalším jednání zastupitelstva obce, které proběhne 8. 2. 2016 a na toto jednání byla pozvána i p. Cinková Nováková
 • Informace o zůstatku z darovaných peněz na dovybavení kuchyňky – zbývá 1984 Kč. Navrhujeme schválit zakoupit kuchyňskou váhu, odměrky a jiné potřebné věci do kuchyňky, dle zvážení učitelů.

K bodu č. 7

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Petra Schneiderová …………………………………………
Jan Chvátal …………………………………………