Stanovy Komunitní školy Dobronín, z. s.

Čl. 1.Název a sídlo
Název: Komunitní škola Dobronín, z. s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Polenská 162/4
588 12 Dobronín

Čl. 2 Statut spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3 Cíl činnosti spolku
1. Cílem činnosti spolku je rozvoj komunitního školství v obci jako základního článku
celoživotního vzdělávání. Spolek bude podporovat aktivity Základní školy a mateřské školy
Dobronín, příspěvkové organizace, směřující ke zlepšení kvality výuky, zvýšení úrovně
znalostí, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí ve škole a v obci, včetně dalších forem
předškolního, mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků a občanů.

2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o zapojení dětí, mládeže a občanů do dění ve škole i v
obci. Spolek bude podporovat zájem dětí, mládeže a občanů o jazykovou výuku, počítačové
dovednosti, zdravý životní styl, řemeslné a výtvarné techniky. Spolek bude dále usilovat o
rozvoj partnerství obec-škola-veřejnost, o zvýšení úrovně zaměstnanosti občanů,
uspokojování vzdělávacích, kulturních nebo rekreačních potřeb

3. Spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a
případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a
prezentaci Základní školy a mateřské školy Dobronín

4. Ke splnění cílů spolek vyhledává možnosti finanční a materiální podpory a případné
dobrovolné pomoci svých členů. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a
stížnostmi rodičů, podílí se na jejich vyřizování, předkládá podněty a doporučení k chodu
školy a zlepšování školního prostředí.

Čl. 4 Členství
1. Individuálním členem spolku může být každý rodič, nebo zákonný zástupce žáka, který
navštěvuje Základní a mateřskou školu Dobronín a souhlasí se stanovami spolku.

2. Členem spolku může být i právnická nebo fyzická osoba, která momentálně není rodičem
žáka Základní a mateřské školy Dobronín na základě písemné přihlášky podané výboru
spolku a souhlasí se stanovami spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

3. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok.

4. Členství zaniká ukončením školní docházky žáka na škole pro jeho rodiče nebo zákonného
zástupce, pokud nepožádá o zachování členství, nezaplacením členského příspěvku nebo
vystoupením člena spolku formou písemného oznámení Radě spolku

5. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit orgány spolku a být do nich
volen, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých
návrhů. Člen spolku je povinen dodržovat ustanovení Stanov spolku, včas platit členský
příspěvek, aktivně se podílet na plnění cílů spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech
spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

Čl. 5 Orgány spolku
1. Orgánem spolku je Rada spolku. Rada spolku je orgán volený třídními zástupci. Každá třída
na právo mít nejméně jednoho třídního zástupce. Rada řídí činnost a zastupuje Komunitní
školu vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím. Členové Rady
jednají všichni společně. Jednání Rady se může zúčastnit každý člen sdružení, který o to
projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy a obce zve Rada na jednání
ředitele školy, popř. další zástupce školy a starostu obce.

2. Rada spolku se skládá z třídních zástupců, kteří tvoří minimálně 2/3 členů Rady spolku

3. K operativnímu řízení volí rada užší Výbor, v jehož čele je volený předseda spolku a její další
dva členové a tři členové revizní komise (dále jen výbor). Výbor je odpovědný Radě. Svolává
zasedání Rady a pracuje v mezidobí jejich schůzek.

3. Volba třídních zástupců a následně Rady a Výboru spolku probíhá 1x ročně, vždy na začátku
školního roku.

4. Jednání Rady spolku se může účastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem. Z jednání
Rady spolku bude pořizován písemný zápis. Rada spolku se schází nejméně 2x za školní rok,
popř. podle potřeby

5. Rada spolku schvaluje Stanovy a jejich změny.

6. Rada spolku schvaluje rozpočet a hospodaření spolku

7. Pomocnými orgány spolku jsou třídní schůzky rodičů, které podávají výboru spolku
prostřednictví svého člena rady spolku (zástupce třídy) návrhy a podněty pro činnost spolku

8. Důležitá rozhodnutí schvaluje Rada spolku hlasováním, které je platné, odhlasuje-li je
nadpoloviční většina členů Rady spolku.

Čl.6 Hospodaření Komunitní školy
1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění spolku. Výdaje jsou
určeny zejména pro materiální a finanční pomoc ZMŠ Dobronín a akce Komunitní školy
Dobronín, z.s.

2. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu,
schváleného na každé hospodářské období výborem spolku

3. Kontrolu hospodaření provádí hospodář společně s revizní komisí a podávají zprávu o
hospodaření radě spolku.

Čl.7 Závěrečné ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku

2. Stanovy byly schváleny Radou Komunitní školy dne 20.10.2015 a plně nahrazují stanovy
Komunitní školy Dobronín, o.s.ze dne 14. 11. 2013.

3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Krajského soudu v Brně

4. Pokud dojde k zániku spolku, připadne veškerý majetek a finanční prostředky ZŠ a MŠ
Dobronín s podmínkou využití prostředků v souladu a cíli spolku

Schváleno Radou spolku V Dobroníně dne 20.10.2015
Pavlína Cinková Nováková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *