Zápis ze schůze ze dne 7. 3. 2017

Účast přítomných na jednání: Petra Schneiderová,  Lenka Neufingerová, Pavlína Cinková Nováková, Olga Čaloudová, , Petra Midrlová, Jan Chvátal, Iveta Krpálková, Alena Horská, Pavel Sochor, Libuše Šutová

Hosté: Ondřej Novotný

 

Omluveni: Lenka Nováková, Jaroslav Tomášek, Bronislava Langová, Kateřina Kotrbová, Vladimíra Mittaschová, Dagmar Mikulášková

 

Neomluveni: Běla Dvořáková, Jaroslava Hodačová,

Program jednání:

  1. Zahájení a přivítání přítomných
  2. Školní hřiště
  3. Keramika pro dospělé
  4. Změna bankovního účtu
  5. Dotace od Kraje Vysočina
  6. Různé
  7. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujala pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2

Předložen návrh na poskytnutí finanční podpory na výstavbu víceúčelového školního hřiště ve výši 400 000 Kč.

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 3

Keramika pro dospělé se uskuteční ve dvou lekcích. Vedoucí kurzu pí. Hana Dittrichová. V prostorách školy.

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 4

Do konce školního roku 2016/2017 bychom přešli s bankovním účtem k Fio bance (v případě výhodnějších bankovních poplatků). Změnu zajistí pí. Pavlína Cinková Nováková.

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 5

Předložena možnost podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny na Jednorázové akce 2017. V našem případě bychom  podali žádost o dotaci na Pohádkový les 2017 v celkové částce 30 000 Kč.  Žádost zpracují a zajistí odeslání na krajský úřad v termínu do  24. 3. 2017 pí. Pavlína Cinková Nováková, Petra Schneiderová a Lenka Neufingerová.

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 6

  1. Ondřej Novotný sdělil průběžné plnění úkolů k organizaci školního plesu. Schůzka před plesem byla domluvena na 22. 3. 2017 v 16:30 v prostorách školy.

 

K bodu č. 7

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Olga Čaloudová …………………………………………
Jan Chvátal …………………………………………