Stanovy Komunitní školy Dobronín, z. s.

Čl. 1.Název a sídlo
Název: Komunitní škola Dobronín, z. s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Polenská 162/4
588 12 Dobronín

Čl. 2 Statut spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3 Cíl činnosti spolku
1. Cílem činnosti spolku je rozvoj komunitního školství v obci jako základního článku celoživotního vzdělávání. Spolek bude podporovat aktivity Základní školy a mateřské školy Dobronín, příspěvkové organizace, směřující ke zlepšení kvality výuky, zvýšení úrovně znalostí, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí ve škole a v obci, včetně dalších forem předškolního, mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků a občanů.

2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o zapojení dětí, mládeže a občanů do dění ve škole i v obci. Spolek bude podporovat zájem dětí, mládeže a občanů o jazykovou výuku, počítačové dovednosti, zdravý životní styl, řemeslné a výtvarné techniky. Spolek bude dále usilovat o rozvoj partnerství obec-škola-veřejnost, o zvýšení úrovně zaměstnanosti občanů, uspokojování vzdělávacích, kulturních nebo rekreačních potřeb

3. Spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci Základní školy a mateřské školy Dobronín

4. Ke splnění cílů spolek vyhledává možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, podílí se na jejich vyřizování, předkládá podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

Čl. 4 Členství
1. Individuálním členem spolku může být každý rodič, nebo zákonný zástupce žáka, který navštěvuje Základní a mateřskou školu Dobronín a souhlasí se stanovami spolku.

2. Členem spolku může být i právnická nebo fyzická osoba, která momentálně není rodičem žáka Základní a mateřské školy Dobronín na základě písemné přihlášky podané výboru spolku a souhlasí se stanovami spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

3.
Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok.

4.
Členství zaniká ukončením školní docházky žáka na škole pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, pokud nepožádá o zachování členství, nezaplacením členského příspěvku nebo vystoupením člena spolku formou písemného oznámení Radě spolku

5.
Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit orgány spolku a být do nich volen, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Člen spolku je povinen dodržovat ustanovení Stanov spolku, včas platit členský příspěvek, aktivně se podílet na plnění cílů spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

Čl. 5 Orgány spolku
1. Rada spolku
– je nejvyšším orgánem spolku
– je orgán volený členy spolku
– se skládá z třídních zástupců, kteří tvoří minimálně 2/3 členů Rady spolku
– řídí činnost a zastupuje Komunitní školu vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím
– Při projednávání otázek souvisejících s prací školy a obce zve Rada na jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy a starostu obce
– jednání Rady spolku se může účastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem.
– z jednání Rady spolku bude pořizován písemný zápis
– se schází nejméně 2x za školní rok, popř. podle potřevy
– schvaluje Stanovy a jejich změny.
– schvaluje rozpočet a hospodaření spolku
– volí a odvolává Výbor spolku v čele s předsedou
– rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku
– rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků
– schvaluje plán akcí spolku
– pověřuje členy kontrolní komise
– přezkoumává rozhodnutí Výboru spolku o vyloučení člena ze spolku
– rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho přeměně
– důležitá rozhodnutí schvaluje Rada spolku hlasováním, které je platné,
odhlasuje-li je nadpoloviční většina členů Rady spolku.

2. Výbor spolku v čele s předsedou
– k operativnímu řízení volí Rada spolku užší Výbor spolku, v jehož čele je volený předseda a další dva členové
– Výbor je kolektivním statutárním orgánem
– Výbor je odpovědný Radě spolku
– Výbor svolává zasedání rady a pracuje v mezidobí jejich schůzek
– plní usnesení Rady spolku
– rozhoduje o vyloučení člena spolku
– rozhoduje o dalších záležitostech na základě pověření Radou spolku
– Předseda spolku je oprávněn samostatně jednat jménem spolku
– písemná jednání činí předseda za spolek tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis
– Volba třídních zástupců a následně Rady a Výboru spolku probíhá 1x ročně, vždy na začátku školního roku.
– Pomocnými orgány spolku jsou třídní schůzky rodičů, které podávají výboru spolku prostřednictví svého člena rady spolku (zástupce třídy) návrhy a podněty pro činnost spolku

Čl.6 Hospodaření Komunitní školy
1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění spolku. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc ZMŠ Dobronín a akce Komunitní školy Dobronín, z.s.

2. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období radou spolku

3.
Kontrolu hospodaření provádí hospodář společně s revizní komisí a podávají zprávu o hospodaření radě spolku.

Čl.7 Závěrečné ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku

2.
Stanovy byly schváleny Radou Komunitní školy Dobronín,z.s. dne 30.12.2016 a plně nahrazují stanovy Komunitní školy Dobronín, z .s.ze dne 20. 10. 2016.

3.
Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Krajského soudu v Brně

4.
Pokud dojde k zániku spolku, připadne veškerý majetek a finanční prostředky ZŠ a MŠ Dobronín s podmínkou využití prostředků v souladu a cíli spolku

Schváleno Radou spolku V Dobroníně dne 30.12.2016