Zápis ze schůze ze dne 7. 3. 2017

Účast přítomných na jednání: Petra Schneiderová,  Lenka Neufingerová, Pavlína Cinková Nováková, Olga Čaloudová, , Petra Midrlová, Jan Chvátal, Iveta Krpálková, Alena Horská, Pavel Sochor, Libuše Šutová

Hosté: Ondřej Novotný

 

Omluveni: Lenka Nováková, Jaroslav Tomášek, Bronislava Langová, Kateřina Kotrbová, Vladimíra Mittaschová, Dagmar Mikulášková

 

Neomluveni: Běla Dvořáková, Jaroslava Hodačová,

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Školní hřiště
 3. Keramika pro dospělé
 4. Změna bankovního účtu
 5. Dotace od Kraje Vysočina
 6. Různé
 7. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujala pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2

Předložen návrh na poskytnutí finanční podpory na výstavbu víceúčelového školního hřiště ve výši 400 000 Kč.

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 3

Keramika pro dospělé se uskuteční ve dvou lekcích. Vedoucí kurzu pí. Hana Dittrichová. V prostorách školy.

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 4

Do konce školního roku 2016/2017 bychom přešli s bankovním účtem k Fio bance (v případě výhodnějších bankovních poplatků). Změnu zajistí pí. Pavlína Cinková Nováková.

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 5

Předložena možnost podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny na Jednorázové akce 2017. V našem případě bychom  podali žádost o dotaci na Pohádkový les 2017 v celkové částce 30 000 Kč.  Žádost zpracují a zajistí odeslání na krajský úřad v termínu do  24. 3. 2017 pí. Pavlína Cinková Nováková, Petra Schneiderová a Lenka Neufingerová.

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 6

 1. Ondřej Novotný sdělil průběžné plnění úkolů k organizaci školního plesu. Schůzka před plesem byla domluvena na 22. 3. 2017 v 16:30 v prostorách školy.

 

K bodu č. 7

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Olga Čaloudová …………………………………………
Jan Chvátal …………………………………………

Zápis ze schůze ze dne 7. 2. 2017

Účast přítomných na jednání: Jaroslav Tomášek, Petra Schneiderová, Lenka Nováková, Lenka Neufingerová, Pavlína Cinková Nováková, Olga Čaloudová, Běla Dvořáková, Petra Midrlová, Jan Chvátal, Iveta Krpálková

 

Omluveni: Alena Horská, Pavel Sochor, Bronislava Langová, Kateřina Bratršovská, Vladimíra Mittaschová, Dagmar Mikulášková

 

Neomluveni: Jaroslava Hodačová, Libuše Šutová

Hosté: Ondřej Novotný

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Pravidla zájmových kroužků 2016/2017
 3. Schválení nových akcí
 4. Akce, které proběhly, vyúčtování akcí a informace o rozpočtu
 5. Různé
 6. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujmula pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2

Předložení Pravidel zájmových kroužků 2016/2017

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 3

Rada spolku schvaluje nové akce na rok 2017 (viz příloha č. 1):

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 4

 • Pí. Cinková Nováková informovala radu o čerpání rozpočtu spolku za rok 2016 a vyúčtování akcí, které se již uskutečnili a Komunitní škola Dobronín, z.s je pořádala. Rada spolku bere na vědomí.
 • Pí. Cinková Nováková předložila návrh rozpočtu na rok 2017 ke schválení

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 5

 • Pí Cinková Nováková seznámila Radu sdružení s opakovanou stížností od vedoucí kroužku keramiky o špatném úklidu učebny, kde probíhá keramický kroužek.
 • Organizace Školního ples – rozdělení práce mezi členy našeho spolku a ZŠ a MŠ Dobronín (viz příloha č. 2). Výtěžek z této akce půjde na vybavení tělocvičny Základní a mateřské školy Dobronín.
 • Seznámení s žádostí od učitelky Ilony Sochorové Kotačkové, kterou spolek projedná na příštím jednání

K bodu č. 6

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Petra Schneiderová …………………………………………
Lenka Neufingerová …………………………………………

Zápis ze schůze ze dne 27. 4. 2016

Účast přítomných na jednání:

 1. Šutová , P. Schneiderová, L. Nováková, L. Neufingerová, A. Horská, J. Horský, O. Čaloudová, B. Langová, K. Bratršovská, P. Cinková Nováková, P. Midrlová, J. Chvátal, D. Mikulášková, I. Krpálková

 

Omluveni:, L. Bártlová , P. Sochor, V. Mittaschová

 

Neomluveni:, B. Dvořáková, J. Hodačová, , Z. Paveza, L. Navrátilová

 

Program jednání:

 1. Žádost o dotaci z Kraje Vysočina
 2. Kroužky
 3. Akce
 4. Různé
 5. Závěr

K bodu č. 1

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje odeslat žádost o dotaci z Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. pověřuje předsedkyni Pavlínu Cinkovou Novákovou, nar. 1. 1. 1978, bydlištěm Luční 394/9, 588 12 Dobronín, vyřízením a podepsáním všech potřebných dokumentů k bodu A) tohoto zápisu

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje název projektu „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. schvaluje čerpání částky až do výše 10 000 Kč z rezerv Komunitní školy Dobronín, z.s. na dofinancování akce „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“

Schválení – pro 14, proti 0

 1. Předsedkyně Pavlína Cinková Nováková předložila ke schválení rozpočet k projektu „Podpora činnosti keramického kroužku pro děti“ v celkové výši 44 200 Kč.

Schválení – pro 14, proti 0

K bodu č. 2

Rada Komunitní školy Dobronín, z.s. projednala zakoupení nových lékárniček do kroužků pro děti. Předsedkyně informovala o změně vedoucí Výtvarného kroužku pro děti od října 2016. Dále projednala s vedoucími všech kroužků pro děti účast na akci Předprázdninové zastavení. Každý kroužek by prezentoval svou volnočasovou aktivitu. Vedoucí s účastí souhlasí.

 

 

 

 


K bodu č. 3

Rada Komunitní škola Dobronín, z.s. schválila akci „Předprázdninové zastavení“ – kytarový koncert s prezentací kroužků.

Schválení – pro 14, proti 0

K bodu č. 4

 

Zástupce MŠ Dobronín Petr Midrlová informovala o nutnosti obnovení ochranných sítí na pískoviště u MŠ Dobronín. Rada navrhuje zjistit potřebné rozměry pískoviště a zajistit cenové nabídky na sítě.

K bodu č. 5

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Alena Horská …………………………………………
Olga Čaloudová …………………………………………

Zápis ze schůze ze dne 3. 2. 2016

Účast přítomných na jednání: Cinková Nováková, J. Chvátal, K. Bratršovská, P. Midrlová, I. Krpálková, A. Horská, P. Schneiderová, V. Mittaschová,
L. Neufingerová, O. Čaloudová, D. Mikulášková, B. Dvořáková, B. Langová

Omluveni: L. Navrátilová, L. Šutová, P. Sochor, L. Nováková

Neomluveni: L. Bártlová, J. Hodačová, Z. Paveza, J. Horský

Hosté: I. Mikulášek, J. Petřivý

 

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Organizace Školního plesu
 3. Návrh plánu akcí na rok 2016
 4. Návrh rozpočtu na rok 2016
 5. Výroční zprava za rok 2015
 6. Různé
 7. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujala pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2
Pan Petřivý nás seznámil s organizačními záležitostmi letošního Školního plesu, na kterých se dohodli ve škole.

Termín: 4.3.2016 od 20:00

Hudba: Apriori (stejná jako v minulých letech)

Vstupné: 150 Kč

Plakáty: p. učitelka Beránková + žáci

Občerstvení:  p. L. Dvořákovou

Tombola: p. učitel Novotný (možno předat třídním učitelům, nebo zástupci ředitele), druhy tomboly dle počtu cen

Pozvánky pro rodiče se žádostí o případný příspěvek do tomboly: zajistil Petřivý + třídní učitelé

Prodej lístků: od 1.2.2016 u pana Petřivého, vyzvednutí zamluvených lístků do 26.2.2016 (případně po domluvě)

 

Vznesli jsme připomínku k celé organizaci, která od začátku probíhala jen mezi učitelským sborem a další členové Komunitní školy Dobronín z.s. nebyli pozváni. Dále jsme připomínkovali výběr hudby, cenu vstupného a zajištění občerstvení.

Po vzájemné diskuzi jsme škole navrhli:

 • Pokusíme se domluvit jinou hudbu z důvodu negativních ohlasů z minulých plesů – zajistí J. Chvátal
 • Domluvena spolupráce na přípravě tomboly – zájemci se ozvou p. Petřivému či p. Novotnému
 • Návrh na snížení vstupného – domluveno, že cena zůstane, ale vstupenky budou slosovatelné
 • Služby v šatně např. po 1-2 hodinách, aby si všichni ples užili a zároveň pomohli
 • Zahájit přípravu plesu na rok 2017 již v říjnu 2016 – domluvit termín a hudbu (základ plesu)

 

 

K bodu č. 3

Předložen návrh plánu akcí na rok 2016, který byl schválen
(Plán akcí schválen: pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 4

 

Předložen návrh rozpočtu na rok 2016, který byl schválen.
(Plán akcí schválen: pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0)

K bodu č. 5

Předložena výroční zpráva za rok 2016
K bodu č. 6

 • Návrh o zvážení změny v pitném režimu – fontánky, automaty. Navrhujeme ponechat várnice s čajem.
 • Lékárničky do kroužků – navrhujeme nakoupení nových lékárniček do každého kroužku
 • Podepsána darovací smlouva na zakoupení křesílek do MŠ Dobronín – již nakoupena
 • Podepsaná darovací smlouva se  ZŠ a MŠ Dobronín na dovybavení školního hřiště herními a sportovními prvky – zastupitelstvo obce na svém jednání darovací smlouvu neschválili. Projednání proběhne na dalším jednání zastupitelstva obce, které proběhne 8. 2. 2016 a na toto jednání byla pozvána i p. Cinková Nováková
 • Informace o zůstatku z darovaných peněz na dovybavení kuchyňky – zbývá 1984 Kč. Navrhujeme schválit zakoupit kuchyňskou váhu, odměrky a jiné potřebné věci do kuchyňky, dle zvážení učitelů.

K bodu č. 7

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Petra Schneiderová …………………………………………
Jan Chvátal …………………………………………

Zápis ze schůze ze dne 25. 9. 2013

Účast přítomných na jednání:
P. Sochor, Mgr. D. Mikulášková, P. Cinková Nováková, J. Horský, Hrdlička, K. Bratršovská, Pánková, Paveza, Neufingerová, Mgr. Z. Svobodová, Hodačová,
Omluveni:
Neomluveni: Jaroš
Hosté : Ivan Sehnal – starosta obce Dobronín, Mgr. Ivo Mikulášek – ředitel ZŠ a MŠ Dobronín, Mgr. Jaroslav Petřivý – zástupce ředitele ZŠ a MŠ Dobronín

Program jednání:
1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Volba volební komise – průběh voleb
3. Změna stanov a sídla sdružení
4. Hospodaření sdružení
5. Návrhy na financování
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

K bodu č. 1
Schůzky se ujmula pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2
Do volební komise byli navrženi: Ing. Ivo Mikulášek Mgr. Jaroslav Petřivý Ivan Sehnal
• voleb se zúčastnilo 11 členů z 12 členů Komunitní školy Dobronín, o.s.
• výsledky voleb:
Kateřina Bratršovská 2 hlasy
Lenka Neufingerová 3 hlasy
Jana Pánková 1 hlas
Pavel Sochor 2 hlasy
Jaroslav Horský 8 hlasů
Hana Krhutková 0 hlasů
Jarmila Hodačová 0 hlasů
Jan Jaroš 0 hlasů
Zbyněk Paveza 7 hlasů
Pavlína Cinková Nováková 10 hlasů

novými členy Výboru sdružení se stávají
Pavlína Cinková Nováková
Jaroslav Horský
Zbyněk Paveza

• nový Výbor sdružení zvolil předsedu sdružení p. Pavlína Cinková Nováková
• nový Výbor sdružení, ukončuje k dnešnímu dni činnost dosavadního Výboru sdružení, jehož členy byli p. Jiří Hrdlička, p. Jaroslav Horský, p. Pavel Sochor
• Valná hromada schvaluje přemístění sídla Komunitní školy Dobronín, o.s, na adresu: Polenská 162/4, Dobronín 588 12, ( pro 11, proti 0)
• nový Výbor sdružení pověřuje správou účtu a pokladny p. Pavlínu Cinkovou Novákovou, druhou disponibilní osobou na účtu zůstává p. Jaroslav Horský

K bodu č. 3
• p. Hrdlička vznesl dotaz, zda se budou oslovovat všichni rodiče a zdůraznil, že je zapotřebí dát formu (právní) Komunitní škole.
• Je zapotřebí změnit systém přijímaní členů do sdružení. Členem se stane rodič dítěte tím, že zaplatí členský poplatek. Každá třída má svého zvoleného zástupce, který třídu zastupuje. Zvolení každého člena musí schválit výbor KŠ.
• p. Cinková do příštího schůze KŠ zašle e-mailem všem členům rady návrh na změnu stanov, aby se mohli schválit na příštím jednání.

K bodu č. 4
• Pí. Cinková Nováková informovala, že ke dni 3.9.2013 převzala účetnictví. P. Mikulášek ujistil, že účetnictví za roky 2010, 2011 a 2012 je dohledatelné
• Pohyby na účtu: příjmy: členské příspěvky, platba za kroužky, příjem za sběr surovin, Vánoční jarmark..
• Členské příspěvky budou vybírat jednotliví vyučující ve třídách.
• Musí se projednat výběr členských příspěvků s třídními učiteli jednotlivých tříd a za kroužky s p. Ivetou Součkovou, od které bude p. Cinková požadovat stvrzenku za kroužky + soupis žáků v každém kroužku.
pí. Cinková do příštího schůze KŠ sestaví průběžné čerpání rozpočtu za rok 2013 a sestaví návrh rozpočtu na rok 2014 ke schválení radě.

K bodu č. 5
• Návrh na příspěvek MŠ v celkové výši 5000 Kč. Rozpočet na lehátka do MŠ je cca 75 000 Kč, realizace 1 třídy
Lehátka pro MŠ: pro: 9 proti: 2 zdržel se: 0
Návrh na koupi lehátek byl schválen
• Kuchyň do cvičného bytu v ZŠ. P. Cinková nabízela pomoc při realizaci kuchyňky. Dle názoru p. Mikuláška by šly zrealizovat drobné práce svépomocí. Návrh na realizaci kuchyňky cena za materiál včetně montáže činí 29800 Kč
Kuchyňka: pro: 9 proti: zdržel se: 2
Návrh na realizaci kuchyňky byl schválen
• Pro příště informovat KŠ o nějakém plánu dopředu, aby KŠ měla čas plán projednat.

K bodu č. 6
• Smlouva o volnočasových aktivitách – dle p. Mikuláška se domluvit s ekonomkou školy, aby byl rozepsán doklad (faktura).
• Do školního občastníku p. Mikulášek podá výzvu, zda by se našli rodiče (firmy), kteří by byli ochotni škole pomoci.
• Proč do KŠ nepřispívá i MŠ? Dle p. Mikuláška to lze nabídnout.
• Pí. Cinková informovala o tom, že pí. učitelka Jahodová žádala o materiály na kroužek výtvarné výchovy a na nákup materiálů na Vánoční jarmark.

K bodu č. 7
• p. Petřivý, pí. Mikulášková poděkovali za práci P. Sobochovi, J. Horskému, Hrdličkovi, kterou odváděli v KŠ.
• P. Cinková se zeptala p. Sehnala na názor na KŠ. Dle p. Sehnala má KŠ smysl z hlediska práce s dětmi. Měla by být lepší prezentace KŠ mezi lidmi v obci (využít Dobronínský zpravodaj, obecní rozhlas). Na obecních stránkách by měl být odkaz na KŠ.
• Taktéž se zeptala p. Petřivého, jaký má názor na KŠ. Jak by měla fungovat spolupráce KŠ a ZMŠ. Dle J. Petřivého KŠ se netýká jen základní školy, má mnohem širší působnost. Co se týká spolupráce KŠ a MŠ, měla by být minimálně taková jako doposud.
• p. Cinková se zeptat p. Mikuláška, za jakým účelem byla KŠ založena. Dle p. Mikuláška v minulosti byla potřeba vzniku nového uskupení, které by lépe dosáhlo na peníze z EU. Co se týká spolupráce KŠ a MŠ, bylo by zapotřebí udělat 2(3) akce, které by se povedly.

K bodu č. 8
Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková
Zapsala: Mgr. Zuzana Svobodová

Ověřovatelé zápisu:
Lenka Neufingerová
Jarmila Hodačová