ikona úřední

Pravidla zájmových kroužků 2022/2023

 1. Zájmová činnost v pravidelných kroužcích začíná v září 2022 a končí na konci května 2023 (celkem 30 hodin, u hry na piano 45 hodin)
 2. Zájmová činnost v kroužcích pro děti i dospělé neprobíhá v době všech prázdnin, svátků a dnů pracovního volna.
 3. Pokud se zájemce přihlásí do více kroužků, musí na každý řádně vyplnit přihlášku.
 4. První schůzku ve vybraném kroužku může zájemce navštívit zdarma. Tím se seznámí s vedoucím a náplní kroužku.
 5. Zápisné do zájmových kroužků musí být zaplaceno nejpozději do konce října 2022.
 6. Výše zápisného je tvořena dle finanční náročnosti kroužku.
 7. Členové zájmových kroužků, kteří mají odevzdanou přihlášku a zaplaceno zápisné, jsou pojištěni.
 8. Zápisné se platí na účet Komunitní školy Dobronín, z.s. č.ú.2701282193/2010 s. rodné číslo dítěte.
 9. Platby zápisného ani jejich poměrná část se nevrací. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody přihlášeného doložené potvrzením od lékaře nebo zákonného zástupce a na základě písemné žádosti. V případě zrušení kroužku ze strany Komunitní školy Dobronín, z.s. se vrací poměrná část zápisného.
 10. Nekonání nebo změna termínu zájmového kroužku bude oznámeno vedoucím kroužku emailem, sms zprávou nebo písemně.
 11. Člen je přijat do zájmového kroužku po dohodě s vedoucím kroužku a po odevzdání řádně vyplněné závazné přihlášky podepsané alespoň jedním ze zákonných zástupců.
 12. V případě naplnění kapacity zájmového kroužku je možno zájemce odmítnout.
 13. Člen dochází do kroužku pravidelně v čase a na místo určené vedoucím zájmového kroužku
 14. Člen je na zájmový kroužek řádně vybaven a připraven (oblečení, pomůcky, úkoly apod.).
 15. Člen se během zájmového kroužku řídí výhradně pokyny vedoucího kroužku a dodržuje BOZP, na kterou byl poučen vedoucím kroužku. Dbá na to, aby nepoškodil zdraví své i ostatních účastníků zájmového kroužku.
 16. Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat vedoucího kroužku o zdravotních potížích a omezeních člena (alergie, akutní virózy, zranění apod.).
 17. Případnou absenci omlouvají výhradně zákonní zástupci člena (písemně, SMS, emailem), a to nejpozději v den konání kroužku.
 18. V případě neomluvené absence vyrozumí vedoucí kroužku zákonné zástupce člena.
 19. Za 3 neomluvené absence může být žák vedoucím kroužku z účasti v zájmovém kroužku vyloučen. O vyloučení žáka jsou zákonní zástupci vyrozuměni písemně.
 20. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během veškeré činnosti, jsou členové ihned povinni ohlásit přítomnému vedoucímu
 21. V případě úrazu zajistí vedoucí kroužku, akce zraněnému členovi ošetření, případně doprovod k lékaři, informuje rodiče a sepíše záznam o úrazu.
 22. Komunitní škola Dobronín, z.s. neodpovídá za člena v době mimo předem stanovený rozvrh zájmové činnosti a pokud se nejedná o akci jí pořádanou a předem oznámenou zákonným zástupcům žáka, např. jeho prostřednictvím. Zejména není odpovědna za žáka během jeho cesty do zařízení a ze zařízení, v době předem známého odvolání činnosti, přerušení nebo pozdějšího zahájení činnosti.
 23. Vedoucí kroužku, akce může v případě závažného porušení povinností a chování člena vyloučit bez vrácení zápisného. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky člena vůči ostatním účastníkům kroužku (akce), případně pracovníkům se vždy považují za závažné zaviněné porušení.
 24. Kroužky vedou zájemci z řad pedagogických pracovníků školy, rodičů a dalších zájemců.
 25. Komunitní škola negarantuje u lektorů z řad rodičů či dalších zájemců certifikáty opravňující k vedení kroužku.
 26. Tato pravidla platí pro všechny členy zapsané do zájmových kroužků Komunitní školy Dobronín, z.s.ve školním roce 2022/2023 a podepsáním přihlášky je členové berou na vědomí a souhlasí s nimi.

V Dobroníně dne 1. 9. 2022

Za Komunitní školu Dobronín, z.s.         předsedkyně Pavlína Cinková Nováková