Zápis ze schůze ze dne 7. 2. 2017

Účast přítomných na jednání: Jaroslav Tomášek, Petra Schneiderová, Lenka Nováková, Lenka Neufingerová, Pavlína Cinková Nováková, Olga Čaloudová, Běla Dvořáková, Petra Midrlová, Jan Chvátal, Iveta Krpálková

 

Omluveni: Alena Horská, Pavel Sochor, Bronislava Langová, Kateřina Bratršovská, Vladimíra Mittaschová, Dagmar Mikulášková

 

Neomluveni: Jaroslava Hodačová, Libuše Šutová

Hosté: Ondřej Novotný

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Pravidla zájmových kroužků 2016/2017
 3. Schválení nových akcí
 4. Akce, které proběhly, vyúčtování akcí a informace o rozpočtu
 5. Různé
 6. Závěr

K bodu č. 1

Schůzky se ujmula pí. Cinková Nováková, přivítala přítomné a zahájila jednání.

K bodu č. 2

Předložení Pravidel zájmových kroužků 2016/2017

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 3

Rada spolku schvaluje nové akce na rok 2017 (viz příloha č. 1):

 

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

K bodu č. 4

 • Pí. Cinková Nováková informovala radu o čerpání rozpočtu spolku za rok 2016 a vyúčtování akcí, které se již uskutečnili a Komunitní škola Dobronín, z.s je pořádala. Rada spolku bere na vědomí.
 • Pí. Cinková Nováková předložila návrh rozpočtu na rok 2017 ke schválení

( schváleno: pro: 10,  proti: 0,  zdržel se: 0)

 

K bodu č. 5

 • Pí Cinková Nováková seznámila Radu sdružení s opakovanou stížností od vedoucí kroužku keramiky o špatném úklidu učebny, kde probíhá keramický kroužek.
 • Organizace Školního ples – rozdělení práce mezi členy našeho spolku a ZŠ a MŠ Dobronín (viz příloha č. 2). Výtěžek z této akce půjde na vybavení tělocvičny Základní a mateřské školy Dobronín.
 • Seznámení s žádostí od učitelky Ilony Sochorové Kotačkové, kterou spolek projedná na příštím jednání

K bodu č. 6

Závěr zasedání ukončila předsedkyně Pavlína Nováková Cinková

 

 

Zapsala: Lenka Neufingerová

 

Ověřovatelé zápisu:

Petra Schneiderová …………………………………………
Lenka Neufingerová …………………………………………